Anasayfa / Emlak Haberleri / GENELDE KONUT SORUNU

GENELDE KONUT SORUNU

1. GENELDE KONUT SORUNU,  BOYUTLARI ve DEĞİŞKENLERİ
Konut sorunu, kavramsal olarak, temelde bir BARINAK sorunudur. Ancak çağımızda, ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarına ve politik sistem seçmelerine bağlı olarak bu sorun değişik boyutlar kazanmıştır. Farklı sosyal yapılar, endüstrileşme ve kentleşme sürecinde izlenen farklı yaklaşımlar, teknolojik düzeydeki farklılıklar ve bütün bunların sonucu olarak konut sorunun çözümlenmesinde görevlendirilen farklı kurumsal yapılar, doğal olarak, sorunun ana niteliğinde de farklı boyutlar oluşturmuştur.
Kapitalist sistemin egemen olduğu ülkelerde sorunun niteliği sosyalist ülkelerdekine göre farklı bir içerik kazanmaktadır. Kapitalist ekonominin, kişilerin «mülk sahibi olma» hırsını sürekli kamçılayan tutumu, kamu yatırımları ile oluşan değer artışlarında «spekülatif kazançlar» elde etmeye uygun ortam ve emekçi halk sınıf ve kadarına gerek çalışabildikleri sürece, gerekse çalışamaz bir çağa geldiklerinde «insanca bir yaşam» olanaklar! verme konusundaki güvensizliği «KONUT SORUNU» na iki yeni boyut daha eklemektedir :
1) SOSYAL GÜVENLİK ARACI OLMA;
2) SPEKÜLASYON ARACİ OLMA;
Böylece sosyalist ekonomide sadece, bir barınak aracı olan konut, kapitalist ekonomide aynı zamanda bir sosyal güvenlik ye spekülâsyon aracı haline dönüşmektedir. Böylece değişik sistemlerde konut sorunun farklı içeriklere sahip olması sonucu, getirilmeye çalışılan çözüm yaklaşımları da farklı olmaktadır. Kavramsal olarak, ülkelerin izlemeleri gereken kalkınma, gelişme ve büyüme  politikalarında amaç; «halkın çıkarları açısından kaynakların en verimli şekilde kullanılması» olmalıdır.
Özellikle ülkemiz gibi endüstrileşememiş, geri ülkelerde hızlı nüfus artışına karşın, kaynakların iç ve dış sömürünün de etkisiyle çok sınırlı kalışı, doğan konut ihtiyacının karşılanmasında büyük sorunlar doğurmaktadır.
Burada en önemli etken, bu tür yatırımların üretim açısından verimsiz olduğu varsayımıdır. Ülkenin tarım ve endüstri yatırımlarına, işgücü ve malzemesine ortak olan konut yatırımlarının, özellikle endüstrileşememiş ülkelerde ülkesel hedefler ile çelişir bir görünüme sahip olması konut ihtiyacının karşılanmasında «ekonomiye en az yük olacak bir biçimde»  sorunun ele alınmasını ortaya çıkarmaktadır.
Kapitalist ekonominin geçerli olduğu ülkelerde, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında, çalışan sınıfların daha etkin bir biçimde örgütleşmelerine bağlı olarak konut sorunu diğer konular arasında daha belirgin bir nitelik kazanmış ve ortaya «SOSYAL KONUT POLİTİKASI» kavramı atılmıştır. Savaş sonrası uygulamaya sokulan bu politika, konut sorununu çözmemiş, fakat gelişmiş batı ülkelerinde sesini duyurmaya başlamış yaygın emekçi kitlelerinin ihtiyacını sınırlı bir ölçüde karşılayabilmiştir.
Ancak kapitalist ülkelerdeki tekelci sermayenin geri ülkelerden sızdırdığı artı değerle kendi çalışan sınıflarına sağladığı bu olanak, geri ülkeler için söz konusu olamamıştır. Aksine son yıllarda kapitalizmin eşit olmayan gelişme yasasına uygun olarak toplumsal ekonomik yapısı şekillendirilmiş olan geri ülkelerde «mekân organizasyonu», «alt yapı»  ve «konut sorunu», iç ve dış tekelci sermaye grupları için tatlı kârların bulunduğu bir sömürü pazarı seviyesine gelmiştir.
2. TÜRKİYE’DE UYGULANAN KOMUT POLİTİKALARININ GELİŞİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Konut sorunu ve uygulanan konut politikalarının toplum yapısından soyutlanarak, ülkedeki üretim ilişkileri ve ülkenin dış ilişkilerinden bağımsız olarak, değerlendirilmesi olanaksızdır. Bu nedenle konut sorununun ülkemizdeki tarihsel gelişim süreci de, doğal olarak diğer sorunlarımız gibi endüstrileşmeme, gelir adaletsizliği ve dışarıya bağımlılığın bir fonksiyonu biçiminde oluşmuştur. Osmanlı toplum yapısı, güçlü devirlerinde, üretim ilişkilerini sistemin kendi iç tutarlılığı açısından akılcı bir biçimde düzenlemiş ve bunun sonucu olarak çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilen tutarlı bir toprak politikası, mülkiyet düzeni, yerleşme politikası, kurumsa

Yazar Ufuk Turu

Çok Okunan Haber

EVİNİZ YIKIM BÖLGESİNDE OLABİLİR!

Başbakanlık, İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde 383.5 hektar alanın ‘dönüşüm ve gelişim bölgesi’ ilan edilmesi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.